Pravidla soutěží na instagramovém profilu @stihl_czech (CZ) 

(dále jen „Podmínky“)

1. Pořadatel a provozovatel

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost Andreas STIHL, spol. s r. o. se sídlem: Chrlická 753, 664 42 Modřice, IČO: 18565727, DIČ: CZ18565727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1484 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Provozovatelem a technickým správcem soutěže je společnost BETTER MARKETING, spol. s r. o. se sídlem: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČO: 26964732, DIČ: CZ26964732, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136761 (dále jen „Provozovatel“).

2. Soutěže

2.1 Pořadatel vyhlašuje soutěže prostřednictvím příspěvků na sociální síti Instagram na účtu @stihl_czech – https://www.instagram.com/stihl_czech/ (dále jen „Příspěvky“). Všechny soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků se řídí ustanoveními těchto Podmínek, pokud Příspěvky výslovně neupravují jinak.

3. Termín konání soutěží

3.1 Soutěž probíhá vždy v termínu specifikovaném v příslušném Příspěvku (dále jen „Doba konání soutěže“).

4. Účastníci soutěží

4.1 Soutěží se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“) (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce – Provozovatel může po takovém Účastníkovi kdykoliv žádat písemné doložení souhlasu, a pokud ho Účastník nedoloží ani dodatečně, bude Účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen bez možnosti získat výhru).

4.2 Každý Účastník musí mít po Dobu konání soutěže aktivní Instagram účet. Pokud Instagram účet Účastníka v průběhu příslušné soutěže z jakéhokoliv důvodu zanikne nebo bude zablokován, může Provozovatel Účastníka z příslušné soutěže bez náhrady vyloučit. 

4.3 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo Provozovateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

4.4 Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže správně odpoví na otázku zadanou Pořadatelem v Příspěvku a/nebo splní jiné podmínky stanovené příslušným Příspěvkem pro účast v soutěži.

4.5 Účast v soutěžích není podmíněna žádným nákupem zboží. Účast v soutěžích je zdarma a Účastníkům nevyplývají z účasti v soutěžích žádné finanční ani jiné závazky vůči Pořadateli ani Provozovateli.

4.6 Každý Účastník se může do příslušné soutěže zapojit za celou Dobu konání soutěže pouze jednou a pouze jedním Instagramovým účtem. Žádný Účastník nesmí k účasti v soutěži využívat Instagramový účet jiné osoby. 

4.7 Soutěží se lze účastnit i pod pseudonymem.

5. Výherci soutěží 

5.1 Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří jsou (dle pravidel uvedených v příslušném Příspěvku) vylosováni a/nebo vybráni Provozovatelem (dále jen „Výherci“). V pravidlech příspěvku Provozovatel uvede také, kolik v dané soutěži může vyhrát Výherců. V soutěžích může Provozovatel rozhodnout o tom, že vylosuje a/nebo vybere ke každému jednomu Výherci také náhradního výherce pro případ, že by byl Výherce ze soutěže vyloučen nebo nebylo možné se s ním spojit ohledně předání výhry. 

5.2 Mezi Výherce budou vždy rozděleny výhry uvedené v příslušném Příspěvku. 

5.3 Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát pouze jednou. 

5.4 V případě, že se (např. z důvodu uvedení chybného kontaktu nebo nereagování Výherce) není možno s Výhercem spojit, nemůže získat výhru a je bez nároku na jakoukoli náhradu. 

5.5 Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni. 

5.6 Účastník výslovně souhlasí s tím, že pokud se stane Výhercem, je Pořadatel oprávněn užít jeho jméno a příjmení, popř. Instagram ID a pseudonym na Instagramu v médiích (včetně internetu), na sociálních sítích a v propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s danou soutěží a jím poskytovanými službami, a to po dobu 5 let od ukončení dané soutěže. Pořadatel se zavazuje, užívat jméno a příjmení, popř. Instagram ID a pseudonym na Instagramu tak, aby nesnižoval hodnotu a vážnost Účastníka. Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám.

6. Výhry

6.1 Výhry jsou vždy specifikovány v příslušném Příspěvku.

6.2 Výhercům nevzniká povinnost výhry převzít. 

6.3 Namísto výher nelze Účastníkům vyplatit finanční ani jiné plnění. Na výhru není právní nárok. 

6.4 Pořadatel má právo nahradit výhru obdobnou výhrou.

7. Oznámení o výhře a doručení výhry 

7.1 Všichni Výherci budou o výhře vždy informováni soukromou zprávou na Instagramu, a to do 7 dnů ode dne, kdy budou vylosováni a/nebo vybráni Provozovatelem (dále jen „Oznámení o výhře“). 

7.2 Neodpoví-li Výherce Provozovateli ve lhůtě 7 dnů ode dne Oznámení o výhře, nemůže již získat výhru a je bez nároku na jakoukoliv náhradu. 

7.3 Výhra bude Výherci doručena pouze na doručovací adresu nebo výdejní místo v České republice. Pokud si Výherce výhru nepřevezme, bude zaslána zpět a propadá ve prospěch Pořadatele.

8. Vyloučení z účasti v soutěži 

8.1 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám či pravidlům stanoveným v Příspěvku nebo je poruší, dále také Účastníci, kteří poruší obecně závazné předpisy nebo dobré mravy. Vyloučením ze soutěže Účastník ztrácí možnost získat výhru. 

8.2 Provozovatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně: 

 1. a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, 
 2. b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, 
 3. c) účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.

8.3 Pokud je ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal Vítězem soutěže, nemůže získat výhru; v případě, že mu již byla poskytnuta, je povinen ji bezodkladně na své náklady vrátit Pořadateli. 

8.4 Zjistí-li nebo bude-li se Provozovatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka, je Provozovatel oprávněn tohoto Účastníka bez upozornění vyloučit ze soutěže. 

8.5 Sporné otázky ohledně soutěží rozhoduje výhradně Provozovatel. Rozhodnutí Provozovatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

9. Vyloučení odpovědnosti za škody 

9.1 Pořadatel ani Provozovatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži nebo užíváním výher, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

10.1 Účastí v příslušné soutěži uděluje Účastník (popř. zákonný zástupce Účastníka mladšího 18 let) Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro realizaci příslušné soutěže, min. v následujícím rozsahu:

 1. a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Instagram ID a pseudonym na Instagramu. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (doručovací adresa a telefon) pro účely předání výhry a svého jména, příjmení, popř. Instagram ID a pseudonymu na Instagramu dle čl. 5 těchto Podmínek. 
 2. b) Doba zpracovávání: po dobu 1 roku od konce Doby konání Soutěže u Účastníků, po dobu 5 let u Výherců. 
 3. c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher a marketingová propagace Pořadatele. 
 4. d) Právní titul: souhlas Účastníka. 
 5. e) Správce osobních údajů: Pořadatel, kterého lze kontaktovat jakýmkoliv způsobem, zejména písemně, na adrese sídla Pořadatele nebo elektronicky na adrese ochrana.dat@stihl.cz. Zpracovatel osobních údajů: Provozovatel, příp. třetí osoby, které Pořadatel zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověří. 
 6. f) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak pro realizaci soutěže, výběr a kontaktování Výherců a distribuci výher nezbytný. 
 7. g) Práva Účastníků: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 1.1 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy ochrana.dat@stihl.cz: 
 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává; 
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů; 
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro danou soutěž (v takovém případě však bude Účastník vyloučen z příslušné soutěže bez možnosti získat výhru); odvolání souhlasu Výherce nemá vliv na skutečnost, že již byla předána výhra v příslušné soutěži; 
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo se obrátit na soud (právo na účinnou soudní ochranu).

11. Fotky a jiný autorský obsah 

11.1 Účastníci berou na vědomí, že jsou plně odpovědní za jakýkoliv autorský obsah jako fotky, videa, texty, ilustrace (dále jen „Obsah“) který nahrají do komentáře pod Příspěvek. 

11.2. Pořadatel doporučuje Účastníkům nenahrávat do komentářů pod Příspěvky Obsah zobrazující osoby mladší 18 let (děti). 

11.3 Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněný Obsah se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. 

11.4 Účastník zveřejněním Obsahu v komentáři pod Příspěvkem prohlašuje, že je autorem Obsahu nebo že je osobou oprávněnou k výkonu práv k tomuto Obsahu pro účely nahrání Obsahu do komentáře pod Příspěvek.

11.5 Účastník zveřejněním Obsahu v komentáři pod Příspěvkem také prohlašuje, že má potřebné souhlasy osob zachycených v Obsahu (popřípadě souhlasy zákonných zástupců, zejména v případě Obsahu zobrazujícím osoby mladší 18 let) ke zveřejnění v komentáři pod Příspěvkem. 

11.6 Obsah zveřejněný Účastníkem v komentáři pod Příspěvkem nesmí narušovat práva či oprávněné zájmy třetích osob, obecně platné právní předpisy nebo pravidla sítě Instagram. V opačném případě je Účastník povinen nahradit Pořadateli jakoukoliv újmu, která by mu vznikla, pokud na Pořadateli bude třetí osoba uplatňovat své nároky. 

11.7 Účastník zveřejněním Obsahu v komentáři pod Příspěvkem výslovně uděluje Pořadateli oprávnění Obsah užít, a to bezplatně, bez územního omezení a ke všem známým způsobům užití díla, zejména k užití Obsahu v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, a to na dobu 5 let od takového zveřejnění (dále jen „Licence“). Účastník dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě nebo Licenci jakékoliv třetí osobě postoupit. Pořadatel není povinen udělenou Licenci využít. Účastník dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn Obsah upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení Obsahu.

12. Všeobecné podmínky 

12.1 Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společností provozující sociální síť Instagram (dále jen „Společnost“), nejsou jí organizovány, sponzorovány, spravovány ani podporovány. Za obsah soutěží není odpovědná Společnost, ale výhradně Pořadatel. Společnost není v žádném případě jakkoli spojena s těmito soutěžemi. Jakákoliv odpovědnost ze strany Společnosti je proto zásadně vyloučena. 

12.2 Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

12.3 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. 

12.4 Pořadatel je oprávněn bez náhrady soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit Podmínky. 

12.5 Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher. Pořadatel neodpovídá za případné vady výher. 

12.6 Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Budou-li tyto stížnosti shledány jako oprávněné, budou řešeny v rámci marketingového oddělení Pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu. 

12.7 Zkrácené znění pravidel soutěže uvedené na sociálních sítích, propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených Účastníkům či zájemcům o soutěž je nutné vykládat v souladu s těmito Podmínkami. 

12.8 Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. 

12.9 Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.mujstihl.cz – https://www.mujstihl.cz/pravidla-soutezi-na-instagramovem-profilu-stihl_czech-cz/ a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele. 

V Brně dne 2. 1. 2024